June 2010

Just fuckin adrenalin II>Ruská ruleta

29. june 2010 at 17:06 | KiKuShQa / RaduSh [xoxo] Way
Takžé Sally znova písala...tak môžete čítať...komentovať a chváliť..x)
A nejako to blbne..teda možno to len ja tak vidím ale v niektorých slovách sú blbo medezy že tie slová su rozdelené...sorry nechce sa mi to všetko opravovať...veď prečítate to aj také nie??..x)
love you R[x]KW

ranné lú č e ju nútia prebudi ť sa s krásneho sveta snov do reality . Vstane z postele , ešte stále v podstate spí , zastrie rolety a vráti sa napä ť do jej mäkkej postele . Sna ží sa zaspä ť , aspo ň na pár minút . Zo slabého spánku ju tentoraz prebudil budík , ke ď jej za č al na celú izbu zvoni ť. So zúfalým výrazom na tvári sa pomaly posadila na okraj postele , len tak tam sedela a dívala sa na bielu stenu oproti sebe . Kone č ne sa postavila a išla do kúpe ľ ne zhrozene sa pozrela na svoj odraz v zrkadle . Opláchla si tvár ľ adovou vodou to jediné ju dokázalo prebudi ť z ranného blúdenia . Vošla do vane pustila vodu , kvapky vody sa je kotú ľ ali po poko ž ke . Umyla si zuby . U č esala si pomerne dlhé č ervené vlasy . Okolo o čí si spravila hrubé č ierne linky . V spálni na svoje takmer nahé telo natiahla č ierne d ží nsy , č ierne tri č ko , sivý sveter . Pri myšlienke na rannú kávu s cigaretou sa usmiala . Vošla teda do kuchyne do kanvice napustila par decilitrov vody . Do hrn č eka si dala dve ly ž i č ky kávy . Voda za č ala vrie ť vypla kanvicu a zaliala si kávu .
Otvorila okno , sadla si na stoli č ku kávu polo ž ila na stôl . Z krabi č ky , ktorá bola le žé rne pohodená na stole ved ľ a popolníka si vybrala cigaretu . Zobrala zapa ľ ova č a tým prebrala cigaretu k ž ivotu . Ka ž dý dúšok z jej delikátnej kávy si vychutnávala . V mysli typovala ko ľ ko dní ešte vydr ží ž i ť takýto ž ivot , hru v ktorej sa objavuje iba jej postava a nikto kto by aspo ň trochu zmenil rozvil tento nudný príbeh . Zamykala dvere od svojho bytu , nastúpila do vý ť ahu , stla č ila tla čí tko na ktorom bola nula , sarkasticky sa zasmiala , ke ď jej prebehlo mys ľ ou , ž e sa to ku nej celkom hodí . Vyšla z bytovky v ktorej bývala , vonku nebolo moc prívetivé po č asie , chladný severák sa je pohrával s vlasmi , no ona takéto po č asie milovala . Neznášala teplé dni pri ktorých nemohla ani dýcha ť bez toho aby sa nespotila . Pri prechádzke mestom faj č ila jednu cigaretu od druhej a premýš ľ ala o tom akú to vlastne s ň ou hrá hru osud napriek tomu ž e bola v celku inteligentná nevedela to pochopi ť . Pri chôdzi narazila na net bar vkro č ila do vnútra dvere sa hlasno za ň ou zabuchli na nechápavé poh ľ ady ľ udí si u ž dávno zvykla . Sadla si za prvý vo ľ ný po čí ta č , ktorý zbadala . Vygooglila si také veci , ktoré by si asi zdravý č lovek , myslím tým po psychickej stránke na internete neh ľ adal . Po dlhom h ľ adaní narazila na jednu vec ktorá ju zaujala . Otvorila si č lánok s názvom Ruská ruleta . Dychtivo pre čí tala , ka ž dé slovo z č lánku . Pokúšala sa niekde nájs ť , kde sa takéto podujatia konajú , ale ke ďž e nie č o ako ruská ruleta a podobné zále ž itosti sú protizákonné sa jej h ľ adalo ve ľ mi ť a ž ko . No ona sa nedala odradi ť , a našla to síce po dlhšej dobe ale našla to , to je dôle ž ité na zdrap papiera si odpísala adresu a č as . Po ceste domov ju sprevádzal jej najlepší kamarát nikotín . Otvárala dvere od svojho bytu a nevedela sa do č ka ť ve č era . Tešila sa ako malé die ť a na s ľú benú sladkos ť od maminky . Hodinu pred za č atím dlho o č akávanej akcie sa za č ala chysta ť obliekla si to najlepšie č o v skrini mala , predsa len č o ak to bude posledný krát č o si na seba bude môc ť zobra ť tieto pekné šaty . Pozerala sa z okna , z jedenásteho poschodia , na ktorom bývala . Asi sa pýtate pre č o ke ď chce zomrie ť nesko čí z okna ? Nechcela zomrie ť takto nudne nesta čí , ž e ž ije nudný ž ivot nechcela ma ť ešte aj nudnú smr ť. Vybrala si zdrap papiera z d ží nsov polo ž ených na posteli . Pred odchodom si ly ž i č kou rozdrvila pilulku , vybrala si ob č iansky z pe ň a ž enky spravila súmerné ko ľ ajni č ky , zrolovala si 20 eurovú bankovku a biely prášok vdýchla do pravej nosnej dierky . Utrela si nos od prášku ,, a aj do druhej nohy ,, zasmiala sa nad svojou vtipnou poznámkou . A zopakovala ten istý pohyb . Odišla z bytu . Jej nohy sa stále viac blí ž ili k jej vytú ž enému miestu alebo by som mala napísa ť k jej smrti ?... Po ceste vrá ž ala do ľ udí s neprítomným poh ľ adom a úsmevom na tvári , nevnímala podrá ž dené nadávky na jej adresu . Bola niekde inde . Dostavila sa na miesto , ktoré bolo napísané na zdrape papiera . Vošla do vnútra vyzeralo to ako uzavretá spolo č nos ť maximálne desa ť ľ udí . Sadla si ved ľ a chlapa s ublí ž eným poh ľ adom a nedbalým výzorom . Usporiadate ľ , chlap celý v č iernom , vyzeral ž e sa ve ľ mi dobre baví na tých chudákoch č o tam prišli ukon č i ť svoje ž ivoty , si od nich vypýtal mená ka ž dé napísal na malý papierik , papierik vhodil do č ierneho klobúka zamiešal ho . Vybral dva
papieriky
na jednom sa nachádzalo jej meno . Postavila sa tak isto ako ž ena o pár stoli č iek od nej vyzerala o dos ť staršie ako ona sadli si na dve vopred pripravené stoli č ky . Usporiadate ľ vybral zbra ň z vrecka a nabil ju len jedným nábojom zato č il so zásobníkom . Podal jej ju do ruky , prekvapila ju váha zbrane bola pomerne ť a ž ká . Chlap za č al horlivo vysvet ľ ova ť princíp hry . Namierila zbra ň na ž enu , stla č ila spúš ť , zbra ň vystrelila na prázdno . Podala ž ene zbra ň , ž ena namierila na ň u , ona zavrela o č i č akala na smr ť . No po výstrele si uvedomila , ž e ešte stále dýcha , trpko otvorila o č i . Zobrala od ž eny zbra ň namierila jej na spánok vystrelila no toto nebol vystrel ako tie dva predošlé .. nebol toti ž to na prázdno z hlavne vyšiel náboj bola to sekunda , ktorá prekro č ila hranicu medzi ž ivotom a smr ť ou uvedomila si , ž e zabila č loveka , slzy sa jej nahrnuli do o čí nemalo to takto skon č i ť nemala zabi ť ž enu mala zomrie ť ona . Č o ke ď bola matkou ,č o ke ď mala man ž ela , ktorý ju miloval . V tej chvíli ju nenapadlo ž e keby mala deti , milujúceho man ž ela by sa pravdepodobne nezahrávala so svojím ž ivotom . Jej mozog nemohol prija ť to č o sa práve stalo postavila sa zo stoli č ky , nohy sa jej podlomili , pokúsila sa vsta ť, za č ala uteka ť najrýchlejšie ako vedela , zmizla z miesta č inu áno z toho miesta kde niekoho zabila . Nemohla presta ť plaka ť jej pla č prešiel do hlasného vzlykania . Nemohla dýcha ť nemohla si vymaza ť z mysle obraz , ktorý pred malou chví ľ ou videla . Ona stále be ž ala nevedela kam . Vy čí tala si všetko č o sa stalo , pre č o sa tak rozhodla , pre č o ju to nenapadlo , ako to mohla vôbec spravi ť . Ke ď u ž vá ž ne nevládala ď alej be ž a ť sadla si na zem . S roztrasenými rukami si vybrala cigaretu z krabi č ky . Zapálila ju jej cigareta bola onedlho úplne mokrá zo slz , preto ž e nemohla presta ť plaka ť . Po desiatej cigarete jej za č ala by ť vcelku zima no nechcela odís ť len tu jej tvár pohlcovala úplná tma a nikto nevidel tú tvár , ktorá patrila vrahovi . Po asi pätnástej cigarete jej vie č ka za čí nali by ť stále ť a žš ie a ť a žš ie . Ľ ahla si na betón dívala sa na hviezdy . Jéj svedomie ju aspo ň na chví ľ u nechalo . Zaspala . Ráno sa zobudila dúfala ž e to bol len zlý sen no ke ď vstala z betónu uvedomila si ž e to bola realita zapálila si . Jej krásne šaty u ž neboli a ž také krásne boli špinavé , pokr č ene a celkovo u ž nepôsobili tým dojmom ako predtým . Pod o č ami mala č ierne kruhy . Vo vlasoch mala zapletené smeti z chodníka . Blúdila ako telo bez duše h ľ adala nijaké miesto kde by si mohla kúpi ť cigarety . Ka ž dý č lovek sa jej vyhýbal oblukom . Kone č ne narazila na nijakú kr č mu . Vstúpila do kr č my cítila na sebe poh ľ ady ka ž dého podgurá ž eného dedka , ktorý sedel vo vnútri . Pokúšala si to nevšíma ť a išla rýchlou chôdzou k pultu . Vybavila tam všetko č o potrebovala a odišla . Zapálila si prechádzala sa narazila na park , sadla si na lavi č ku . Hlavu si polo ž ila do dlaní za č ali ju štípat o č i , slzy sa jej za č ali kotú ľ a ť po tvári . Chcela vráti ť č as no ako vieme to nejde , opä ť jej vý č itky za č ali hrýz ť svedomie . Slnko zachádzalo za obzor a ona stále sedela na lavi č ke . Okolo jednej sa postavila z lavi č ky myslela len na to ako by to u ž kone č ne skon č ila . Pri myšlienke ž e by mala íst do väzenia sa jej stiahlo hrdlo a o č i naplnili slzami . Zapálila si nie č o ju uis ť ovalo v tom ž e je to jéj posledná cigareta v ž ivote . Bezmyšlienkovite sa rozbehla oproti tmavému lesu . Be ž ala u ž celkom dlho na konci lesa narazila na útes . Pod útesom bola rozbúrená rieka , vlny zúrivo nará ž ali na breh . Neváhala ani sekundu nemala č o strati ť a rozbehla sa v ústrety svojmu osudu . Sko č ila z útesu chladný vietor nará ž al o jej chudé telo . Ona si ten pocit u ží vala . Mala pocit ž e lieta nad ni čí m nerozmýš ľ ala cítila sa bezstarostne . Jej o č i ž iarili štastím . Jej telo prudko spadlo do ľ adovej vody . Pri ka ž dom pokuse nadýchnu ť sa ju hlbšie a hlbšie ponárali rozbúrené vlny pod hladinu . U ž nevládala . Zatvorila o č i , cítila ako sa jej p ľú ca nap ĺň ajú vodou . Jej bezvládne telo klesalo stále ni žš ie a ni žš ie . Po chvíli jej telo narazilo na dno no o tom u ž nevedela , preto ž e bola u ž m ŕ tva . Kone č ne našla smr ť akoby sa jej po celý ten č as vyhýbala a teraz ju potvoru chytila a pevne dr ž ala .

Už rok s My Chem

26. june 2010 at 21:19 | KiKuShQa / RaduSh [xoxo] Way |  ♥me&blog♥
i <3
Dnes som sa o tom rozprávala so Sally...x)
Sedeli sme vonku počúvali Kill all your friends a tak ma to napadlo..xD
že je to rok čo počúvam MCR..xD
Teda...ja som ich počúvala ešte predtým to som mala asi 12 rokov...niekde v hitparáde hrali WTTBP a celkom sa mi to zapáčilo..xD Pri tom som vtedy ale dlho nevydržala..xD ale aj vďaka tomu som zistila čo je blog a začala som chodiť po blogoch a neviem čo...nakoniec som si aj založila s kamarátkou blog...ona nemala ale rada My Chem takže bol o Avril...tú som vtedy počúvala tiež...to idem ale trošku z cesty..xD
Po tejto krátkej úchylke som prešla na hip hop a minulé leto som chcela maminu mp4-ku...xD
Chcela som vymazať tie jej divné pesničky čo tam mala a narazila som na The Black Parade...áno aj moja mamina občas počúva MCR má ich aj na zvonenie..xD
Len tak som si to pustila vrátila som sa o pár rokov naspäť...strašne ma to chytilo...ten album som tam nechala a stiahla som k nemu dva ďalšie...áno všetci vieme..xD samozrejem My Chemical Romance xD
Potom som si do vyhladávača na blogu hodila my chemical romance a našla som nejaký frerard...na frerard.blog.cz...x) tam som začala..a to mi úplne zmenilo život..xD keď ma mama vytiahla do mesta celý čas som len rozmýšlala o tom ako to skončí..xDbola som úplne posadnutá...a o pár dní som šla na chatu so Sally a Ann..mimochodom najlepšia"dovolenka" na akej som bola..xD a tam som ich nakazila..xD
Ann ani tak už nie ale Sally je stále verný fanúšik..xD
To len tak.. aby som vám povedala ako to vlastne bolo..ak to vôbec niekoho zaujímalo..xD
Krásny večer..x)
R[x]KW

Už rok s My Chem..x)

26. june 2010 at 21:10 | KiKuShQa / RaduSh [xoxo] Way |  ♥me&blog♥
Dnes som sa o tom rozprávala so Sally...x)
Sedeli sme vonku počúvali Kill all your friendsa tak am to napadlo..xD
6e je to rok čo počúvam MCR..xD
Teda...ja som ich počúvala ešte predtým to som mala asi 12 rokov...niekde v hitparáde hrali WTTBP a celkom sa mi to zapáčilo..xD Pri tom som vtedy ale dlho nevydržala..xD ale aj vďaka tomu som zistila čo je blog a začala som chodiť po blogoch a neviem čo...nakoniec som si aj založila s kamarátkou blog...ona nemala ale rada My Chem takže bol o Avril...tú som vtedy počúvala tiež...to diem ale trošku z cesty..xD
Po tejto krátkej úchylke som prešla na hip hop a minulé leto som chcela maminu mp4-ku...xD
Chcela som vymazať tie jej divné pesničky čo tam mala a narazila som an The Blac Parade...áno aj moja mamina občas počúva MCR má ich aj an zvonenie..xD
Len tak som si to pustila vrátila som sa o pár rokov naspäť...strašne ma to chytilo...ten album som tam nechala a stiahla som k enmu dva ďalšie...áno všetci vieme..xD samozrejem My Chemical Romance xD
Potom som si do vyhladávača na blogu hodila ym chemical romance a našla som nejaký frerard...na frerard.blog.cz...x) tam som začala..a to mi úplne zmenilo život..xD ke

Výťaz súťaže mcr coverov

24. june 2010 at 13:55 | KiKuShQa / RaduSh [xoxo] Way |  My Chemical Romance
Táákže...máme tu výťaza...myslím si že si to zaslúžili...aj keď čo som videla pár videí všetci boli dobrý...vraj sa tam prihlásilo 850 ľudí a chalani si pozreli každé jedno video...chudáci by sa mi nechcelo...xD
Kapela čo vyhrala sa volá Members of the press mahú zlatého speváka...xD ale vyzerajú všetci tak mlado..a.le tak úplne mlado...také decká ešte..xD a strašne im závidím tú gitaru...ja som ju chcela!!...ja a  minimálne 850 ďalších ľudí...xD
tu je video...sú vážne dobrý...xD

Inak aj vy sa tešíte na prázdniny tak moc ako ja??...Toto ma úplne unavuje...konečne si poriadne oddýchnem budem mať čas pre seba...dúfam že aj pre blog a pre story...ktorá...ehmm trošku stále stojí..xD akože nič nedopisujem...aby to niekto nepochopil blbo..xD
Po dlhej dobe mám dobrú náladu tak aj sa pôjdem ukludniť niekde von..ideme na piknik..xD aby ste tu nemuseli čítať moje blbé kecy...xD
BTW chcem pohroziť všetkým Sbčkám že ak ešte neikto zruší blog tak mu asi vážne niečo spravím!!!....Jednoducho každý ruší blog...nová móda??...mne všetci tak moc chýbajú...x//

The Runaways a moja nová láska

20. june 2010 at 22:11 | KiKuShQa / RaduSh [xoxo] Way |  ♥me&blog♥
Teda, niežeby The Runaways nebola moja láska ale....Viete ako som strašne chcela tú gitaru??...už si na ňu šetrím ale o to nejde.... xD
Kamarát si požičial elektrickú od kamaráta...xD a teraz ju mám ja...xD
dnes som ju dostala..xD Akurát som sa vrátila z izby kde som sa zavrela a hrala som...hmm hrala ako hrala...xD
Stiahla som si nejaké akordy a súšala som podľa toho hrať..x.D
I love rock n roll...xD je to na mňa moc rýchle...robí mi strašný problém meniť si prsty...chápete nie?? a strašne ma bolia brušká prstov...xD
Ale mne to nevadí..ja sa naučím hrať!!...xD som si dve hodiny skúšala len tú predohru ešte čo tam nezačne ani spievať...jáj xD robím to pomaly...stále si musím odpočítavať...okay teraz tento prst na druhá strunu tento an hentú strunu...xD
Nejde mi to do hlavy ale snažím sa...xD

A k Thne Runaways...už som to videla..tešila som sa na to ako malé decko a som si to stiahla...x) aj s titulkami...thnx Ewka..x)
A vážne geniálny film...úplne skvelý doteraz som bola za to že môj obľúbený film ej asi twilight..ale toto je lepšie..xD úplne to milujem..aj teraz to idem kuknúť znova..ale nemyslím si že by ma henten film prestal baviť..xD Určite vám to odporúčam...kuknite si to!! xD
Okay tak dobrú noc ak si to budete čítať teraz alebo niekedy večer...xD
ba
xo
r

Just fuckin adrenalin

17. june 2010 at 18:05 | KiKuShQa / RaduSh [xoxo] Way
Takže..toto písala kamarátka...všetky práva vyhradené..xD
Poprosila ma aby som to sem hodila lebo chce vedieť aj názory ostatných a  nie len môj a Ann...xD
So, komentujte...x) a buďte milí..xD

Why so serious ? Let s play funny game
Teplé letné ráno také isté ako tie predchádzajúce ,teda ako pre koho ...
Mladý chalan vek ? Okolo 20 , rovné dlhšie čierne vlasy, jantárové oči . Nasadá do svojho drahého auta . Z vačku vyťahuje krabičku od cigariet vezme si z nich jednu a zapáli si ju . Miluje ten pocit keď si dá ráno prvú cigaretu ,keď sa mu pľúca naplnia nikotínom . Pomaly začal štartovat . Z lesnej cestičky sa dostal na križovatku . Inštinktívne a bez zaváhania zahol do ľavá na cestu ktorá vedie do kaviarne . Zamkol auto a vydal sa do vnútra .Tam ho už čakal prázdny stôl v rohu ,sadol si a čakal na čašníčku . Tá nenechala na seba dlho čakať objednal si zalievanú kávu bez cukru , bez mlieka . Pri pomalom sŕkaní horúcej kávy vyfajčil všetky svoje cigarety . Dopil kávu postavil sa od stola ,jeho nohy mierili ku baru . Vypýtal si ešte jednu krabičku cigariet a zaplatil. Vrčiaci zvuk motora . Opäť išiel cestou ,ktorou prišiel . Bol na lesnej cestičke nikde nikto jeho bezduché blúdenie, sprevádzal štebot vtákov a neidentifikovateľné zvuky ,ktoré sa ozývali z lesa . Zapálil si .
Chceš hrať zábavnú hru? Hru o svoj skurvený život ?...ozvalo sa ale nikde nikto nebol ,iba on a jeho cigareta . Zažiť adrenalín aspoň raz ? Tak šliapni na plyn najviac ako vieš . Nevedel prečo ale spravil to . Páčilo sa mu to na jeho tvári sa po dlhom čase objavil úprimný úsmev .Adrenalin napĺňal jeho myseľ nechcel prestať išiel stále rýchlejšie a rýchlejšie. Pred sebou zbadal koľajnice ,rampa bola dole, svetlo chaoticky blikalo na červeno , snažil sa zastaviť . Opäť hlas z jeho mysle ops zlyhali brzdy . Bez príčiny sa začal šialene smiať . Uvedomil si že sú to jeho posledné chvíle a nič iné mu nezostalo len sa zasmiať nad je skurveným životom . Začul zvuk ,zvuk rútiaceho sa vlaku po koľajniciach, jeho auto išlo neuveriteľnou rýchlosťou . Vlak bol v tesnej vzdialenosti od neho keď zbúral rampu . Posledný výkrik vzrušenia .Prijal smrť s úsmevom na tvári. Boom . Nastalo ticho . Aj keď sa tak dobre zabával naozaj to takto chcel . Chcel aby si ho ľudia pamätali ako pochabého samovraha ,ktorý nechcel zabiť len seba ale aj nevinných ľudí vo vlaku . Skutočne ? ..Pochybujem . Do piatich minút prišla sanitka ,lenže bolo už neskoro . Zomrel v sekunde ako sa jeho cesta spojila s cestou vlaku. Netrvalo dlho a na miesto činu sa dostavila aj Polícia . Po dôkladnej obhliadke jeho auta zistili že všetko fungovalo tak ako má , dokonca aj spomínané brzdy. Psychický blok jeho mysle nechcel zastaviť ani sa nepokúšal len jednoducho presvedčil sám seba že nefungujú . Pri jeho tele nenašli žiadne papiere ..no podľa odtlačku chrupu zistili , kto to je chceli pozvať na jeho pohreb aj jeho blízkych no ako keby nexistoval žiadny rodičia ,súrodenci alebo kamaráti. Ako keby to bol len hlúpy žart zo strany Vedenia . Nikto sa nenašiel aby sa prišiel posledný krát rozlúčiť s jeho bezvládnym telom .

Let´s play funny games

14. june 2010 at 20:41 | KiKuShQa / RaduSh [xoxo] Way |  ♥me&blog♥
Viem že som sa dlho neozvala...xD Sorry x)
Mám nabitý program...dnes som bola doobedu v meste...to bol náš školský výlet...nevedeli sme si vybaviť nič lepšie tak sme išli na námestie...xD ale bolo super...zmoknúť asi 15x...xD
V parku kde si od nás nejaký homelesáci pítali cigu a trávu...xD...sme sa smiali či vyzeráme vážne až tak feťácky...xD
Skončili sme skôr tak sme išli k nám a pustila som babám Funny Games...xD geniálny film x) Vlastne zaň vďačím Chemical Barbie x) má to na designe a mne to už nedalo...musela som zistiť čo to je...xD tak som si pustila trailer ktorý mal asi dve minúty...ale už vtedy som vedela že si to pozrieť proste musím...našla som to na sleduj.org ibaže tam to bolo s dabingom...neznášam keď nepozerám filmy v originálnom znení...k tomu zvuk išiel inak ako obraz...x//
tak som si to stiahla...síce bez tituliek ale dá sa...rozumiem...tak 50 na 50...xD hlavne že viem o čo go nie??..xD ale ak by niekto vedel kde sa to dá kuknúť aj s titulkami...najlepšie českými..xD tak dajte vedieť...xD
A už je aj The Runaways...iba ešte bez tituliek...ale do konca tohto týždňa...dúfam x) tam budú aj titulky tak si to potom stiahnem...x) Sa teším..x.D strašne moc x)
Story pokračuje dobre...viem že iba sľubujem a vravím ako to dobre pokračuje a vlastne nič z toho ale musíte byť trpezlivý..xD teraz pôjdme buď písať aleob pozerať Funny Games alebo Queer as Folk...x) alebo zas skončím na facebooku...x)
A ešte ďakujem Ewke a Sally za krásny deň...x) vážne bolo super a aj sme spravili pár fotiek tak keď budú tak ich sme dám...sľubujem..x)
BTW...do celého článku vám dám ten trailer a pár fotiek...x)

I hate summer

9. june 2010 at 20:11 | KiKuShQa / RaduSh [xoxo] Way |  ♥me&blog♥
Shit!!!...Mala som rozpísaný taký super článok...teraz sa mi to vôbec neche písať od začiatku...x// Mám také nervy...už to schytal počítač monitor, stôl stena aj atlas sveta...xD Chudáci..xD

Išlo vlastne len o to že neznášam keď je takéto teplo ako teraz...a v lete to bude ešte horšie...grrr Som vonku 5 minút a mám pocit že vyzerám ako zo solárka...nechcem byť opálená...už sa mi to vôbec napáči...chránim sa pred slnkom ako sa dá ale ono je zákerné..xD
nechcem aby furt len lialo a musela by som chodiť v bunde len nechcem aby bolo pre mňa namáhavé prejsť od domu k škole..a to bývam vážne blízko..xD

BTW videli ste tú skvelú gitaru čo môžete vyhrať na oficálke??..prefektná!! a keď si predstavím že mám tú gitaru podpísanú od všetkých členov kapeli...Fuck..prečo neviem spievať?? x// To je tak nefér niektorý síce hovoria že ževraj viem kresliť...xD Bullshit!! ale aj tak keby som vedela spievať...a vážne pekne tak mám šancu vyhrať tú gitaru..xD

Ale zase som strašne happy pretože slovenčina mi vážne moc nejde...veď vidíte podľa chýb v článkoch..xD a vychádzala mi čistá trojka alebo tak nejak..a dala mi dvojku!! to som brutálne rada x) A ešte mi aj konečne prišli Conversky..milujem ich od prvej chvíle čo som videla ten balík pred dverami a myslela som si že sú to smeti..xD No pochopíte tú poštárku...balík do vlastných rúk nám dá pred dvere..xD bývam v paneláku...hocikto to mohol zobrať..xD trupka...by mi kupovala nové!!..xD

Mala som vážne náladu písať...ale teraz ma ten komp tak nasral!!...chcela som aj dopisovať story ale neviem či sa mi ešte vylepší nálada..xD Ale inak to pokračuje dobre x) všetci mi s tým pomáhajú a dávajú mi nové nápady za ktoré im ďakujem a možno môžete už v začiatkom prázdnin očakávať prvé časti...xD Teda nie to je asi skoro..ale ja sa pokúsim to stihnúť x)

A ešte som mala v pláne dať vám sem tie fotky...Kristen..s MTV tých odovzdávaní cien ale vždy keď sa dostanem na nejakú stránku kde tie fotky sú mi sekne komp a neuloží mi článok..x/ no čo zaobídete sa aj bez nich x)

Pekný zvyšok hnusne teplého dňa,
pozor na povodne!!
R [x] K W

Kristen & Rob..best kiss

7. june 2010 at 22:43 | KiKuShQa / RaduSh [xoxo] Way |  Twilight stars
Ahojte...kašlem na vás..nemám na vás čas..ak som na kompe tak na facebooku alebo píšem story...chápete ja píšem...po 14 rokoch konečne!!xD
Chcem vám to sme dať ale nie som si istá..xD...a určite to sem nedám skôr ako to nebude celé hotové pretožeby ste zase videli tak prvé dve časti...xD
Okay terza k veci čo som chcela.xD
Asi ma pár ľudí nebude amť rado ale keď ja Kristen proste "žeriem" xD Toto video je vážne dobré...dostali cenu zase..tento rok to preistotu zobral do ruky Rob aby to kris zase nespadlo..xD
A ukázala nám jej šikovnosť hneď akos a postavila...všimnite si..skoro hodila papulu..xD


Do celého článku som chcela dať fotky...Fuck!!...mám príliš spomalený komp...asi sa potrebuje vyspať alebo čo..xD
Tak ja tiež už pomaly pôjdem..zajtra vás chcem obehnúť pridať fotky a byť aktívnym členom blogu.cz...aj keď to už som tolkokrát hovorila...xD
BTW...strašne ma serete s návštevnostou...teda nikdy to nebolo nič moc...ale bolo to viac..xD Preboha ľudia...robte so sebou niečo!!...xD
good night x)
R [x] K W